Veiligheidsteam CVC

Veiligheid is van ons allemaal! Dus ook van de jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Breda. Soms spelen er binnen een gezin meerdere zaken die de veiligheid op het spel zetten. Wat doe je als professional bij ingewikkelde casussen waarbij er op het gebied van veiligheid teveel speelt om het alleen op te pakken? Neem dan contact op met het CVC-team (Complexe Veiligheid Casuïstiek) van het CJG.

Waarom een CVC-team nodig?
CJG Breda vindt dat alle kinderen de best mogelijke start en de beste kansen op een gezonde en veilige toekomst verdienen. Zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. Voor gezinnen in een complexe veiligheidssituatie, bereiken we dat niet altijd op individueel niveau en met specialistische jeugdhulp alleen. Hulpverlening aan deze gezinnen vraagt van een professional om specifieke vaardigheden en kennis van en affiniteit met diverse geweldsvormen. CJG Breda leidt de professionals van het CVC-team op zodat ze in staat zijn samen met deze gezinnen te zorgen voor structurele veiligheid.

Wanneer benader je het CVC-team?
Er is sprake van complexe veiligheidscasuïstiek als er sprake is van:

 1. ..acute en/of structurele onveiligheid,
 2. ..complexe multi stress problematiek op meerdere leefgebieden, vaak bij meerdere gezinsleden tegelijkertijd,
 3. ..onmacht, onvermogen en/of onwil om te werken aan de directe en structurele veiligheid.


Wanneer is er sprake van onveiligheid?

Als we het hebben over onveiligheid, dan gaat het hier om geweld in huiselijke kring. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld (bron: rijksoverheid.nl).

Vormen van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn:

 • (ex)partnergeweld/relatiegeweld
 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • eergerelateerd geweld
 • huwelijksdwang en achterlating
 • oudermishandeling
 • ontspoorde (mantel)zorg
 • financiële uitbuiting
 • mensenhandel
 • loverboys
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag kinderen/jongeren onderling
 • stalking/belaging
 • geweld tegen een ongeboren kind door verslaving

(Bron: huiselijkgeweld.nl/vormen)

De belangrijkste risicofactoren voor alle vormen van kindermishandeling zijn:

 • problemen tussen ouders (partnergeweld en ander huiselijk geweld, (vecht)scheiding),
 • psychische en psychiatrische problemen bij ouder(s), actueel of in het verleden (denk aan: depressie, autisme, ADHD, bipolaire stoornis, antisociale gedragsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en LVB),
 • ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt,
 • problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouders.

(Bron: Richtlijn Jeugdhulp Kindermishandeling)


Wanneer is er sprake van multi stress problematiek?

Er is sprake van multi stress problematiek als er op meerdere leefgebieden problemen zijn, veelal bij verschillende gezinsleden. Binnen deze doelgroep spelen de volgende variaties en combinaties van problemen:

 • psychische- en verslavingsproblemen bij opvoeders of kinderen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen met geld, werk, huisvesting
 • tienerzwangerschap/tienermoeders
 • relatieproblemen/echtscheiding
 • huiselijk Geweld
 • problemen met onderwijs
 • problemen met volwassen kinderen
 • cultuur gebonden problematiek/eergerelateerd geweld
 • rouw (verlies van eigen kind, eigen zaak/werk, relatie)
 • communicatieproblemen/analfabetisme
 • problemen in contacten met instanties
 • psychiatrische problemen
 • cognitieve/verstandelijke beperking.


Wanneer is er sprake van onmacht, onvermogen en/of onwil?
Drang betreft altijd complexe casuïstiek waarin het om de veiligheid en de bedreiging van de ontwikkeling van het kind draait. Hulp en zorg binnen een vrijwillig kader is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is 5 voor 12, er moet nu echt iets gaan veranderen om opschaling naar het gedwongen kader te voorkomen.

 

Werkwijze

Onze CVC’ers ondersteunen gezinnen waar de veiligheid onder druk staat om de regie zelf weer terug te pakken. Eerst maken ze hiervoor een veiligheidsbeoordeling van het gezin en stellen ze veiligheidsplannen op waarin ze de (door Veilig Thuis) geformuleerde veiligheidsvoorwaarden vertalen. Ook voeren ze dit plan uit. Ze sluiten op een outreachende manier aan bij gezinnen en ondersteunen ze bij de formulering van de hulpvraag. Daarbij bespreken ze het geweld met alle betrokkenen en betrekken de sociale steunstructuur van het gezin. Ondertussen onderhouden ze contacten met alle betrokken professionals, zoals bijvoorbeeld huisarts, school, kinderopvang, politie, ggz, verslavingszorg, centrum seksueel geweld, GI, RvdK en Reclassering.

Natuurlijk zorgen ze er eerst voor dat oorzaken van acute bedreigingen voor de veiligheid van de gezinsleden weggehaald worden. En ze bieden systeemgerichte hulpverlening of leiden toe tot gespecialiseerde hulpverlening voor alle leden van het gezin op het gebied van de problematiek die vaak (direct of indirect) samenhangt met huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk aan LVB-, GGz- en verslavingsproblematiek, maar ook huisvesting en inkomen.

Het team werkt vanuit de ‘Visie gefaseerde ketenzorg’.

 

Visie gefaseerde ketenzorg
De visie gefaseerde ketenzorg aan veiligheid beschrijft een aanpak in drie stappen:

 1. Eerst werken aan directe veiligheid met een veiligheidsbeoordeling, veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan dat het hele traject doorloopt. Door bijvoorbeeld vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veiligheid neemt hierdoor toe.
 2. Dan risico gestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken.
 3. En vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor herstel.

 

Hoe neem je contact op?
Bel of mail ons gerust, ook als je twijfelt en wilt overleggen.