Soms is er meer aan de hand en is er specialistische hulp nodig. Bijvoorbeeld bij psychische of psychiatrische problematiek. Ook dan kun je bij CJG Breda terecht. Wij verzorgen namelijk de toegang tot alle gespecialiseerde jeugdzorg.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Na je aanmelding komt een CJG-professional bij jou thuis. Samen stellen jullie een plan van aanpak op. Hierin staat welke specialistische hulp ingezet wordt. Voor deze zorg heb je een beschikking van de gemeente nodig. CJG-professionals, huisartsen en jeugdartsen kunnen deze beschikking namens de gemeente opstellen.
Ook nadat specialistische hulp is ingeschakeld, blijft de CJG-professional de contactpersoon voor jullie gezin.

Bij welke zorgaanbieders kan ik terecht?
De gemeenten in West-Brabant Oost (WBO) hebben contracten gesloten met jeugdzorgaanbieders die jeugdzorg mogen leveren. Deze vind je op www.kiesjezorg.nl

Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Zorg in Natura
Bij zorg in natura krijg je zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft (zie: kiesjezorg.nl). Je maakt afspraken met deze zorgaanbieder over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. De betaling van de zorg wordt rechtstreeks door de gemeente aan de zorgaanbieder gedaan. Je hebt hier zelf dus geen omkijken naar.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget krijg je een hoeveelheid geld (een budget) waarmee je zelf de zorg regelt die jouw kind nodig heeft. Dit budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaald de rekeningen. Je krijgt het geld dus niet zelf in handen.

Niet iedereen is in staat om een pgb te beheren. Zelf zorg regelen met een pgb betekent dat je aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • Je kunt motiveren in een motivatieplan waarom het door de gemeente gecontracteerde aanbod van gespecialiseerde jeugdzorg ZIN niet passend is voor jouw specifieke situatie.
  • Je bent in staat zelf een overeenkomst af te sluiten met een zorgaanbieder. Je kunt de aanbieder aansturen en aanspreken op zijn verplichtingen. Ook kan je de bestedingen uit je budget verantwoorden.
  • Het aanbod van de aanbieder die jij zelf kiest, is van goede kwaliteit. Je krijgt zelf de regie en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Wil je als ouder de zorg zelf bieden, dan mag deze niet leiden tot overbelasting.
  • Het bedrag dat je aan pgb krijgt is nooit hoger dan wat zorg in natura zou kosten.

Wil je weten of een pgb bij jouw past? Ga naar www.pgb-test.nl en doe de test.
Meer informatie over hoe een pgb werkt, kun je lezen op de website van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl en op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, www.pgb.nl.

Integraal Adviesteam (IAT)

Het IAT bestaat uit deskundigen van verschillende organisaties die hulp bieden aan ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelings- of gedragsproblemen, of een vermoeden hiervan.
Heb je het gevoel dat er iets aan de hand is met je kind maar weet je  niet wat? Blijf dan niet rondlopen met vragen of zorgen maar deel uw vragen en zorgen met ons. Soms is dit genoeg om u op weg te helpen. Is er meer nodig om uw kind te helpen en dat meerdere deskundigen naar je kind kijken, dan kan de CJG-professional een consult aanvragen bij het IAT.

Het IAT bestaat uit een:
kinderarts van het Amphia ziekenhuis
orthopedagoog van Kentalis
revalidatiearts van Revant
orthopedagoog van Amarant
jeugdarts van de GGD
kinder- en jeugdpsycholoog GGZ Brebrug
orthopedagoog Jeugdadviesteam Breda
Zij geven onafhankelijk advies vanuit hun eigen deskundigheid.

Wat houdt een consult bij het IAT in?
Na de aanvraag van het consult ontvang je een uitnodiging om samen met je kind naar het IAT te komen. Het IAT vindt het belangrijk om kort kennis te maken met je kind en, indien mogelijk, hem of haar een aantal vragen te stellen. Hierna volgt een gesprek met de ouder(s). Je kind kan intussen in een andere ruimte wachten of spelen. Hiervoor is het handig als je iemand meeneemt die even op je kind kan passen.

Tijdens het gesprek geven de leden van het IAT hun visie op je kind. Ieder vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Ook adviseren zij over een mogelijke vervolgstap . Bijvoorbeeld  een doorverwijzing naar een andere organisatie voor verder onderzoek en of behandeling. Het IAT stelt géén diagnose.
Het hele consult zal in totaal ongeveer 45 minuten duren. Na afloop is er de mogelijkheid om het consult met de CJG-professional na te bespreken.

Wat verwachten we van jou?
Om zich goed voor te bereiden op het consult wil het IAT graag vooraf relevante informatie over je kind inzien. Zoals: verslagen van onderzoeken, verslaglegging van de voorschool of de basisschool. Of informatie van de huisarts, de betrokken logopedist of fysiotherapeut.
Als ouder ben je verantwoordelijk om deze informatie op tijd aan te leveren bij de CJG-professional. Hij of zij kan je  hierbij ondersteunen en zorgt ervoor dat de verslagen uiterlijk een week voorafgaand aan het gesprek bij het IAT worden aangeleverd.
Het IAT komt een keer per twee weken op donderdagochtend bij elkaar op de locatie van MEE, Heerbaan 100 Breda.

Hoe gaat het verder?
De CJG-er stemt met je af wat je met het advies gaat doen en of er ondersteuning nodig is in de toeleiding naar eventuele vervolghulp.

Meer weten?
Denkt je  dat het IAT iets voor je kan betekenen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met CJG Breda. Je kunt gratis bellen naar: 0800 444 000 3 of een mail sturen naar info@cjgbreda.nl.