Privacy en bescherming persoonsgegevens

Privacyverklaring CJG Breda

CJG Breda en jouw privacy

Het werk dat CJG Breda doet voor ouders en kinderen in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau kan alleen uitgevoerd worden met het gebruik van persoonsgegevens. Hierbij vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig en veilig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Het CJG Breda is een samenwerkingsverband dat bestaat uit IMW Breda, MEE West-Brabant en Surplus Welzijn. In opdracht van een aantal gemeenten voeren we jeugdhulp uit en gaan daarbij na welke vorm van hulp en ondersteuning het beste geboden kan worden aan de jeugdige of diens ouders.

Er zijn door de drie organisaties onderling afspraken gemaakt over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. Hierbij hebben we o.a. bepaald: welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel; en de wijze waarop we persoonsgegevens delen. Verder heeft iedere organisatie de wijze waarop ze omgaan met persoonsgegevens vastgelegd in zijn eigen privacyreglement.

We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Alleen medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. De medewerker waarmee je contact hebt, mag je gegevens niet zomaar met anderen uitwisselen. Daarvoor is jouw toestemming nodig. In een aantal situaties is je toestemming niet nodig. Verder zijn er technische maatregelen genomen, zoals beveiligde systemen, met als doel de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal.

Je hebt als klant verschillende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens; bijv. het recht om je dossier in te zien. Indien je een beroep doet op je privacy-rechten zullen wij daar zo goed mogelijk gehoor aan geven. Aan deze rechten kunnen wel voorwaarden zijn verbonden.

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten je hebt? Lees dan de uitgebreide Privacyverklaring CJG Breda.