Speciaal onderwijs

Soms lukt het niet om je kind te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs omdat er te veel ondersteuning, begeleiding en verzorging nodig is.

Aandacht en begeleiding op speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs heeft dezelfde kerndoelen als het reguliere onderwijs, maar je kind krijgt meer tijd om deze te behalen. De groepen zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Kinderen krijgen veel aandacht, hulp en deskundige begeleiding. Voor leerlingen wordt ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt samen met ouders gekeken wat de mogelijkheden van een kind zijn en welke doelen op school behaald kunnen worden.

Speciaal onderwijs heeft vier clusters

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingstoornis;
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Aanmelden speciaal onderwijs

Je kunt je kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband passend onderwijs beoordeelt samen met deskundigen de aanmelding en geeft een toelaatbaarheidsverklaring als je kind naar het speciaal onderwijs mag. Als het samenwerkingsverband de verklaring niet afgeeft, moet je je kind op een andere school aanmelden.

Schoolgeld in het speciaal onderwijs

Je hoeft geen lesgeld te betalen voor het speciaal onderwijs. Wel zijn er misschien andere schoolkosten, zoals een ouderbijdrage.

Samen naar school

De Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kinderen (NSGK.nl) helpt bij de oprichting van Samen naar School klassen. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgt je kind onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die er nodig is. Als het mogelijk is doet je kind mee met de andere leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de muziekles, gym of het speelkwartier.

Deel dit artikel

Voor jou