Gepubliceerd op 25 juni 2018

Wijkteam Zuidoost is MET SPOED op zoek naar een school CJG-er ter vervanging van een (langdurig) zieke collega. De vervanging is voor 24 uur per week waarvan 4 uur in de functie van CJG-coach en 20 uur in de functie van school CJG-er 0-4 jaar. De vervanging is (in eerste instantie) tot en met 31 december 2018.

Over CJG Breda
Het CJG is er om alle Bredase ouders en jeugdigen van – 9 maanden tot 23 jaar, te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien moet vooral een zaak zijn en blijven van ouders en jeugd (lees meer op www.cjgbreda.nl)
CJG Breda is een netwerkorganisatie waarbinnen verschillende jeugdprofessionals werken: de school CJG-er, de CJG-coach, de coördinator vrijwilligers, de ziekenhuis-CJG-er, de PGB professional en de procesregisseur. De jeugdprofessional is hiërarchisch geplaatst onder de leidinggevende van een van de partnerorganisaties. Voor deze functie kom je in dienst bij CJG netwerkpartner IMW Breda.

Functie school CJG-er
De school CJG-er is er voor alle kinderen, jongeren en opvoeders. Voor de circa 85% van de kinderen en gezinnen waar het goed mee gaat, voor de circa 10% van de kinderen en gezinnen die een duwtje in de rug nodig hebben en voor de circa 5% die te maken hebben met complexe problematiek.
De school CJG-er is de centrale spin in het web in de wijk als het over opvoeden en opgroeien gaat en
het centrale aanspreekpunt voor ouders, scholen, sport- en andere voorzieningen in de wijk.
De school CJG-er heeft vooral een preventieve taak en legt de focus op verbinding en versterkt de lijnen met de vindplaatsen en het netwerk rondom het gezin De school CJG-er geeft zelf informatie en advies en weet in te spelen op veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen met preventieve (collectieve) activiteiten. Bij gezinnen die wat meer ondersteuning nodig hebben, kan de school CJG-er deze ondersteuning zelf geven. Ouders of jeugdigen voeren enkele gesprekken met de school CJG-er en kunnen het daarna weer zelf. Over het algemeen zijn dit enkelvoudige, lichte vragen. Indien blijkt dat er sprake is van meervoudige problematiek, is het aan de school CJG-er en zijn team om af te wegen of hij zelf ondersteuning kan blijven bieden, een CJG-coach inzet of specialistische zorg de begeleiding verder op laat pakken. De school CJG-er voert dan casusregie en blijft op de achtergrond meekijken.

Taken

 • Je voert gesprekken met ouders, veelal bij hen thuis. Aan de hand van deze gesprekken maak je met het gezin een inschatting van de problematiek en geef je advies en bepaal je samen welke hulp eventueel nodig is. Wanneer specialistische hulp wordt ingezet, behoud je samen met het gezin waar nodig de regie.
 • Je organiseert en neemt deel aan multidisciplinaire overleggen, veelal in aanwezigheid van ouders. Je evalueert het hulpverleningsproces met betrokkenen en stelt bij waar nodig.
 • Je signaleert knelpunten rondom de hulpverlening en de samenwerking met diverse instanties en bespreekt deze.
 • In crisissituaties handel je snel en adequaat met collega’s en andere betrokkenen.
 • Bij signalen van onveiligheid pas je de Meldcode toe.
 • Je rapporteert zorgvuldig en adequaat in het dossier van de jeugdige.
 • Bij complexe casuïstiek consulteer je het Jeugd adviesteam (JAT).

Verantwoordelijkheden

 • Het herkenbare, toegankelijke aanspreekpunt voor jeugdigen, ouders en (voor)school- medewerkers te zijn voor vragen over opvoeden en opgroeien;
 • Ogen en oren open te houden en in dialoog te blijven met ouders en jeugdigen om op de actualiteit in de wijk in te kunnen spelen, met preventieve informatie en advies over opvoeden en opgroeien;
 • De inschatting maken of situaties en/of gedrag horen bij de normale ontwikkeling van een kind of dat er extra aandacht nodig is, om vervolgens die extra aandacht, zo nodig direct, te bespreken met ouders, te organiseren en te blijven volgen;
 • De vragen, twijfels en zorgen m.b.t. gezinnen te delen met het gezin en wanneer nodig binnen het team en met relevante specialisten;
 • Ouders en/of jeugdigen te ondersteunen om hun (informele) netwerk te betrekken, activeren, en/of op te bouwen en te versterken;
 • Te werken volgens het principe van ‘één-gezin, één-plan’;
 • Tijdelijke ondersteuning te bieden op de vraag van ouders en/of jeugdigen. Voornamelijk door ouders/jeugdigen zelf de oplossing te laten realiseren, individueel dan wel in groepsverband en zodanig dat ouders en/of jeugdigen zelfstandig verder kunnen met opgroeien en opvoeden. Altijd met kritische blik om af te wegen of professionele inzet nodig is.

Vaardigheden

 • Bekend met de Internationale Rechten van het Kind en hanteert deze als richtlijn;
 • Gericht op de positieve ontwikkeling van het kind en zijn/haar omgeving;
 • Analytisch en creatief kunnen denken.
 • Sensitief, omgevingsbewust en vanzelfsprekend in staat tot samenwerken (o.a. kunnen omgaan met verschillende belangen);
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden en uitstekende gespreksvaardigheden, om ook moeilijke situaties bespreekbaar te maken bij betrokkenen.
 • In staat zijn binnen korte tijd een adequate inschatting te maken welke hulp passend is;
 • Flexibiliteit, outreachend, stressbestendig.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister SKJ of BIG;
 • Kennis van ontwikkelingsfasen van het jonge kind 0-4 jaar;
 • Uitstekende rapportagevaardigheden;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, Passend Onderwijs, privacywetgeving, WMO);
 • Basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- interactionele en systeemtheorieën;
 • Kennis van en ervaring met oplossingsgericht werken, sociale netwerkversterking en Signs of Safety;
 • Ervaring in het intercultureel werken.

Sollicitatiebrief met motivatie en bijgevoegd CV kun je sturen naar secretariaat@cjgbreda.nl ter attentie van Millie Broers, manager IMW met vermelding ‘ziektevervanging CJG team zuidoost’. De inschrijftermijn sluit op zondag 8 juli om 23:59 uur. Gesprekken worden gehouden op dinsdag 10 juli, woensdag 11 juli en eventueel donderdag 12 juli.

Voor vragen over deze vervangende functie kunt je contact opnemen met Lydia Sprangers 06-52 50 57 08, Daniëlle Ritsema 06-34 92 45 20 of Millie Broers, 06-225 662 88.