Gepubliceerd op 29 januari 2018

Kinderartsen in Nederland worden in hun dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met klachten waarbij (psycho)sociale factoren een rol spelen. Dit heeft  twee kinderartsen van het Amphia ziekenhuis in Breda (Esther Veldkamp en Stella de Man), het CJG en de jeugdgezondheidszorg in Breda ertoe aangezet met elkaar een intensieve samenwerking aan te gaan. In 2015 zijn deze partijen daarom  met de gemeente Breda gestart met een eerste proef van een nieuwe werkwijze: een integraal samenwerkingsmodel van de zorg voor kinderen met dit type klachten. Twee jeugdverpleegkundigen (Hannie Bankers en Dorrit Verzeijl) zijn gestart als verbindingsprofessional (ziekenhuis CJG-er) tussen de kindergeneeskunde en het sociaal domein.

Concreet betekent dit dat kinderen, bij wie tijdens het bezoek aan de kinderarts blijkt dat sprake is van (psycho)sociale klachten en waar nog niet duidelijk is welke hulpverlening het beste kan worden ingezet, worden verwezen naar de ziekenhuis CJG-ers. De ziekenhuis CJG-er neemt contact op met het gezin en bekijkt samen met de ouders en/of kinderen wat nodig is in het kader van de problematiek van het kind/in het gezin. Vervolgens legt ze, waar nodig, verbinding met  professionals uit het werkveld of met personen uit het eigen netwerk van het gezin. Wanneer het kind is verwezen of wanneer het gezin weer zelf verder kan, sluit de ziekenhuis CJG-er het contact af en koppelt ze het resultaat terug aan de kinderarts. De eerste resultaten van deze proef zagen er positief uit. Er ontstond een beeld van  geslacht en leeftijd van de kinderen die werden verwezen, de problemen waarmee de kinderen zich presenteerden en de eerste ervaringen van de ouders en professionals met de nieuwe werkwijze.

Om te kunnen beoordelen of de nieuwe werkwijze effectief is in de zin dat kinderen sneller passende zorg krijgen en ouders en kinderen tevreden zijn met de geleverde zorg is het van belang de werkwijze bij een grotere groep kinderen te onderzoeken. Het team onderzoek (Sandra Kuiper en Dymphie Mioch) van GGD West-Brabant is vervolgens gevraagd om de nieuwe werkwijze wetenschappelijk te toetsen. We hebben daarom in 2016 samen met de eerder genoemde partners en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Brabant en Jeugd van Tranzo, Universiteit Tilburg (Ien van de Goor, Jolanda Mathijssen) bij de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) een subsidieaanvraag ingediend. ZonMw heeft positief geoordeeld over de aanvraag en subsidie gegeven voor de studie. Ook de gemeente Breda, die vanaf het begin af aan erg enthousiast is over dit initiatief, heeft een financiële bijdrage geleverd. Ten slotte heeft de Medisch Ethische Toetsingscommissie Brabant onlangs  groen licht gegeven voor de uitvoer van de studie. Inmiddels is er een derde ziekenhuis CJG-er (Lydia Sprangers) gestart en is het onderzoek half oktober van start gegaan.