Scholen hebben de taak om voor kinderen met lees- en spellingproblemen passende ondersteuning te regelen.  Is deze ondersteuning niet voldoende voor je kind dan is er misschien sprake van (ernstige) dyslexie.

Wat betekent dyslexie?
Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en / of spellen. Hiervan ondervindt een kind problemen bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt: Nederlands, andere talen, rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie.  Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning door lees- en spellingsproblemen. 

Wat is ernstige enkelvoudige dyslexie? (EED)
Bij EED zijn de klachten zo ernstig en hardnekkig dat er gespecialiseerde zorg nodig is. Enkelvoudig betekent dat het kind geen andere stoornis of beperking heeft die het dyslexieonderzoek en / of de behandeling belemmert.

Hoe kom ik te weten of mijn kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft?
Als blijkt dat je kind onvoldoende baat heeft bij de extra ondersteuning van school dan kun je aan de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de vraag voorleggen of er een reëel vermoeden is van EED. 

Is er sprake van een reëel vermoeden van EED, dan geeft deze commissie je een ondertekend advies. Hiermee kun je bij Team Jeugd van de gemeente Breda een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Het team is per mail te bereiken: backofficejeugd@breda.nl.
Met deze beschikking kun je een gecontracteerde zorgaanbieder onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek blijkt of er sprake is van EED en of je kind in aanmerking komt voor een vergoede behandeling. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor diagnostisch onderzoek en behandeling EED:

  • Je kind volgt primair onderwijs
  • Je kind is zever jaar of ouder
  • De behandeling is gestart voor de 13e verjaardag
  • School heeft een leerlingdossier opgebouwd waaruit blijkt dat je kind ondersteuning heeft gekregen bij het leren lezen en spellen
  • School heeft het vermoeden dat er sprake is van EED omdat je kind te weinig baat heeft van de aangeboden ondersteuning
  • Er is geen sprake van problemen naast de dyslexie die diagnostiek of behandeling in de weg staan. 

Wat gebeurt er daarna?
Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van EED dan kun je met deze diagnose bij Team Jeugd van de gemeente Breda (backofficejeugd@breda.nl ) een beschikking voor behandeling aanvragen. Deze behandeling wordt vergoed door de gemeente.

Is er geen sprake van EED dan zorgt de school voor de verdere begeleiding. Je kunt er als ouder altijd voor kiezen om zelf extra hulp in te kopen.